Ungdomar ut i egen försörjning

Framtidstro och hopp

Underbyggda och medvetna val

Om Skolsamverkan

Visionen är en skola där alla elever känner motivation, positiv framtidstro & hopp samt att alla ungdomar kommer ut i egen försörjning.

Skolan

Skolans mål är att eleverna ska kunna göra väl underbyggda och medvetna val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning. Eleverna ska få sina behov av vägledning tillgodosedda genom undervisning, information och vägledningssamtal. Detta är hela skolans ansvar och här behövs både planer, ett medvetet tänk och agerande av huvudman, rektor, studie- och yrkesvägledare och lärare.

Arbetslivet

Svenskt arbetsliv har svårt att hitta rätt kompetens och står inför stora kompetensutmaningar framöver, både privat näringsliv och offentlig sektor. Eleverna väljer inte alltid utbildningar som motsvarar arbetsmarknadens behov. Det eleverna inte känner till kan de heller inte utmanas kring, drömma om eller välja. Arbetsliv och arbetsmarknad behöver synliggöras genom elevernas skolår i betydligt högre utsträckning än vad som görs idag.

SYV

En väl fungerande studie- och yrkesvägledning vidgar elevernas vyer, påvisar nya möjligheter, bygger valkompetens, skapar självkännedom, motverkar stereotypa val, ger motivation, skapar framtidstro och hopp samt ger förutsättningar att komma ut i egen försörjning.

Samverkan

Då omvärlden är i ständig förändring är en god kontakt och samverkan med arbetslivet och omvärlden avgörande i detta arbete för skolans del. En väl fungerande studie- och yrkesvägledning skapar dessutom möjligheter för arbetslivet att finnas med i skolan på ett kontinuerligt och relevant sätt. Båda parter bör ständigt arbeta för att denna samverkan ökar och utvecklas.

Skolsamverkans huvudområde är skolutveckling med särskilt fokus på kvalitetsutveckling av studie- och yrkesvägledning, ökad samverkan skola – arbetsliv, kompetensförsörjning & tillväxt.

Skolsamverkan

Skolsamverkan hjälper regioner, kommuner och skolor att kvalitetsutveckla sin studie- och yrkesvägledning och öka sin samverkan med arbetslivet/omvärlden. Skolsamverkan hjälper arbetslivet att få ökad förståelse, kunskap och samverkan med skolan. Skolsamverkan jobbar på uppdrag samt initierar och driver egna projekt.

Skolsamverkan ägs och drivs av Gabriella Holm som har en bakgrund som lärare och arbetslagsledare, examen GIH-96. Gabriella har även jobbat som projektledare på Länsstyrelsen i Stockholm med entreprenörskap och samverkan skola – arbetsliv, drivit flera företag och jobbat i både privat näringsliv och offentlig sektor.

Kompetenser: föreläsa & inspirera, initiera – leda & driva projekt/processer, planera och genomföra workshops – möten & konferenser, driva skolutveckling, nätverka & bygga nätverk.

Hej Syv & Hej Framtidsval

Hej Syv jobbar med studie- och yrkesvägledning. Vårt fokus är att varje elev ska få vara med om sin bästa resa till ett väl underbyggt val av skola och utbildning. Hej Framtidsval är en digital resurs för huvudmän och skolor som gör det lätt att skapa engagemang kring SYV som hela skolans ansvar F-9. Klicka på respektive logotyp för att läsa mer.

Exempel på andra uppdrag

Regionala rekommendationer & Huvudmannaplaner för studie- och yrkesvägledning

Driv en process med målsättningen att ta fram huvudmanna- planer för studie- och yrkesvägledning tillsammans med fyra kommuner. I uppdraget ingår även att genomföra ett par implementeringsinsatser i varje kommun vilka riktar sig mot både rektorer och pedagoger.

”Gabriella som projektledare visade sig vara en inspirerande och kunnig pådrivare utan vars stöd och stora engagemang vi inte hade nått de goda resultat vi gjorde i Skåne med de fyra kommunerna som deltog! I skrivande stund ser vi att den process Gabriella var med och startade fortfarande pågår och flera av kommunerna fördjupar nu sitt arbete med att implementera huvudmannaplanerna.”

Jan Åke Johansson
Avdelningschef
Lärande och arbetsliv, Kommunförbundet Skåne

Vi behöver hjälp att ta fram regionala rekommendationer för en likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna i regionen. I uppdraget ingår även att stötta kommunerna i deras framtagning av lokala huvudmannaplaner för studie- och yrkesvägledning samt regionala implementeringsinsatser riktat mot rektorer och studie- och yrkesvägledare. Ett övergripande mål är att öka samverkan skola – arbetsliv.

”Gabriella gav vår arbetsgrupp ett mycket värdefullt stöd i processen att arbeta fram regionala rekommendationer för en likvärdig studie- och yrkesvägledning i Östergötland. Hon delade med sig av sin kunskap och sina erfarenheter på ett professionellt sätt. Hennes engagemang och inspiration smittade av sig till de som deltagarna i workshops och föreläsningar. Hon presenterade sitt budskap på ett tydligt, rakt och enkelt sätt som ”tog skruv” hos skolledare/chefer, lärare, vägledare, politiker och tjänstemän.”

 

Helene Sjöberg, strateg regional tillväxt, Region Östergötland

Föreläsningar & workshops – SYV Hela skolans ansvar

Vi behöver hjälp med att föreläsa & inspirera alla lärare och övrig skolpersonal i kommunen kring skolans styrdokument för studie- och yrkesvägledning med fokus på lärarnas och övrig skolpersonals uppdrag. Även arbetslivet ska medverka.

”En inspirerande föreläsning där innehållet i skolans styrdokument presenterades med kopplingar till praktisk kunskap och erfarenhet. Gabriella gav alla pedagoger en ökad förståelse för vad arbetet ”SYV i vid bemärkelse” innebär i vardagen.”

Lars Edstrand, utvecklingsstrateg Nässjö kommun

Skolinspektionen

Kvalitetsgranskning av grundskolans studie- och yrkesväg- ledning, slutrapport 2013:5. Skolsamverkan, Gabriella Holms, uppdrag var att medverka i referensgruppen.

”För Svenskt Näringsliv är god samverkan mellan skola och näringsliv en central fråga. Att samverkan fungerar är avgörande för att eleverna ska få en utbildning med hög kvalitet och relevans samt för att underlätta företagens kompetensförsörjning. Gabriella Holm är en initiativrik, kompetent och pålitlig konsult som hjälper oss att nå ut till skolvärlden och studie- och yrkesvägledare.”

Johan Olsson, utbildningspolitisk expert, Svenskt Näringsliv

Några andra uppdragsgivare

Skolsamverkan har under åren haft glädjen att samverka med många regioner, kommuner, skolor, branscher, organisationer, myndigheter & projekt. Nedan några exempel.

Projekt

Skolsamverkan initierar och driver projekt som kvalitetsutvecklar svensk studie- och yrkesvägledning. Exempelvis sajter, tjänster, undersökningar & konferenser.

Hej Syv

Hej Syv jobbar med studie- och yrkesvägledning. Vårt fokus är att varje elev ska få vara med om sin bästa resa till ett väl underbyggt val av skola och utbildning. www.hejsyv.se.

Hej Syv ägs och drivs av Gabriella Holm & Lotten Johansson.

Hej Framtidsval

Hej Framtidsval är en digital resurs för huvudmän och skolor som gör det lätt att skapa engagemang kring SYV som hela skolans ansvar F-9. www.hejframtidsval.se.

Hej Framtidsval är en digital resurs som drivs av Hej Syv.

Syv.nu

Sajten syv.nu samlar branschers, organisationers, myndigheters, företags och utbildningsanordnares material och initiativ som vänder sig till skolans studie- och yrkesvägledning. Information, inspiration, tips och idéer som riktar sig till studie- och yrkesvägledare, lärare, övrig skolpersonal och/eller elever. www.syv.nu

Syv.nu drivs av Skolsamverkan.

SyvBarometern™

Undersökningen SyvBarometern har som syfte att samla nationell och regional kunskap kring studie- och yrkesvägledares arbetssituation samt huvudmäns och skolors måluppfyllelse och utvecklingsbehov gällande studie- och yrkesvägledning. Undersökningen har genomförts 2011, 2013, 2016 och 2019.

SyvBarometern är ett samarbete mellan Skolsamverkan & Ungdomsbarometern.

SyvBarometern Ung™

En undersökning där landets niondeklassare är i fokus. Hur upplever de sin situation inför gymnasiet och de många framtidsval de står inför, och i vilken utsträckning känner de att skolans studie- och yrkesvägledning har hjälpt dem att skingra dimmorna och fatta väl underbyggda beslut?

SyvBarometern Ung är ett samarbete mellan Skolsamverkan & Ungdomsbarometern.

Stora Arbetsmarknadsdagen

Konferensen har genomförts 2012, 2013, 2014 och är en mötesplats för studie- och yrkesvägledare och arbetsliv/arbetsmarknad. www.storaarbetsmarknadsdagen.se

Synligt Arbetsliv

Ett projekt som nio skolor i Västerås deltog i under 2012/2013 och som initierades av IDA-enheten i Västerås stad. Projektet syftade till att stärka skolans studie- och yrkesvägledning som ”Hela skolans ansvar”, med betoning på samverkan skola–arbetsliv. Projektet finns dokumenterat i en skrift som fått stor spridning nationellt. Se PDF

Konferenser

Skolsamverkan arrangerar konferenser i egen regi och tillsammans med andra. Nedan följer några exempel:

Kontakt

Skolsamverkan Sverige AB

Gabriella Holm
Mail: gabriella@skolsamverkan.se
Telefon: + 46 70 615 30 16

Niklas Holm
Mail: niklas@skolsamverkan.se
Telefon: + 46 70 284 89 21

Adress: Villavägen 14, 182 79 Stockund
Organisationsnummer: 556614-5156
Företaget innehar F-skattsedel